“Medicinale cannabis” klinkt voor mij een beetje als “nat water”. Natuurlijke cannabis bezit de genezende elementen en is voor dat doel al millennia lang in gebruik. Farmaceutische wetten en regels hebben tot doel alles wat lichaam of geest beïnvloedt, te brevetteren en te monopoliseren. Voor medicinaal gebruik wordt daarom gericht gekweekt op het versterken en vergroten van die helende capaciteit. Voor de ene toepassing is dat een hoog THC-gehalte, voor de andere is dat een hoog CBD-gehalte.

“Synthetische cannabis” bestaat niet. Synthetisch aangemaakte stoffen die met cannabinoïden vergelijkbare reacties uitlokken, bestaan wel maar wijken af van de natuurlijke cannabinoïden. Die afwijkingen zijn een industriële noodzaak die te maken heeft met patentrechten.

Studieresultaten die voortvloeien uit onderzoek met synthetische ‘cannabinoïden’ krijgen op deze site voor hun gepretendeerd ‘cannabisonderzoek’ een rode kaart. De resultaten die volgen uit onderzoek met synthetische stoffen zijn enkel van toepassing op die synthetische stoffen en niet op cannabis.

De werking van synthetische moleculen is immers niet beïnvloed door wisselwerkingen tussen de ongeveer honderd cannabinoïden in de cannabisbloem, noch door de duizend andere stoffen die in de cannabisbloem interageren bij normaal cannabisgebruik.

Een dodelijke overdosis cannabis is niet mogelijk. Een dodelijke overdosis Marinol bestaat wél (dat staat in de bijsluiter). Marinol is sesamolie met synthetische THC. De natuurlijke molecule en de synthetische molecule zijn qua chemische structuur dezelfde. Eén belangrijk verschil: bij Marinol gaat het om een 100 procent pure synthetische molecule zonder toevoegingen en zonder wisselwerking met andere stoffen.
 

Herklassering vs Deklassering

Videos medische cannabis

Op 11 augustus 2016 verklaarde de DEA de herklassering van marihuana niet te zullen doorvoeren. Zij verwerpen daarmee de erkenning van de medicinale kwaliteiten van marihuana. En zo kennen we ze: progressief in hun retoriek maar aartsconservatief in hun streven. Het behoud in Klasse 1 toont aan dat de DEA volhardt in zijn blind- en doof zijn voor onderzoek en wetenschappelijke studies, en voor de groeiende bewustwording van burgers en politici. Marihuana zou feitelijk verwijderd moeten worden van de lijst en individuele staten zouden hun eigen beleid moeten kunnen voeren.
 

Tot Klasse 1 behoren stoffen die geen aangetoonde medische waarde hebben en een hoog potentieel voor misbruik. Het zijn de meest gevaarlijke drugs met ernstige geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid, zoals heroïne, XTC, LSD, peyote en … marihuana.

DEA blokkeert al veertig jaar lang alle inspanningen voor een andere klassering, aangepast aan de realiteit en de wetenschappelijk erkende, unaniem aangenomen conclusie dat cannabis een plant is waaraan nog niemand is doodgegaan.
 

DEA01

Klasse 2 zijn stoffen zoals morfine, cocaïne, methamfetamine. Artsen kunnen het – in theorie – voorschrijven en er zijn openingen voor onderzoek, financiering en handel.

Herklassering naar Klasse 2 brengt geen wijziging in de bestraffing als federaal misdrijf of in het razziabeleid van de DEA tegenover de verdeelcentra voor medische marihuana.
 

Maar Klasse 2 houdt ook in dat er een goedkeuring vereist is van de FDA (Food & Drugs Administration), een lange en zeer kostelijke procedure die al meer faillissementen dan vergunningen heeft opgeleverd. Goedkeuring voor rookbare marihuana komt er uiteraard via die weg nooit.

Industrie, voorstanders van medische marihuana, gebruikersorganisaties staan zeer sceptisch tegenover DEA’s aanvaarding van wetenschappelijk bewijsmateriaal. Allen zijn voor deklassering, geen herklassering. Behalve DEA zelf dan. En als er al een overheveling gebeurt van Klasse 1 naar Klasse 2, wat wordt er dan overgeheveld, cannabis … of een molecule? Misschien wordt enkel CBD eruit gehaald. NIDA bezit overigens het patent op het gebruik van CBD als antioxidant en als neuroprotector.

 

De DEA mannen zijn ook meesters in de edele kunst van het  vermommen.

De dame in bourka op de foto is in feite geen madam maar een repressieve mijnheer van de drugsoorlog.
 

DEA02BOURKA
MEDVID-07

Wernard Bruining van Mediwiet geeft een duidelijke uitleg over wat ‘drugs’ feitelijk zijn. (8:22)
 

MEDVID-01

CBD-olie stopt aanvallen van epilepsie veroorzaakt door het syndroom van Dravet. (14:54)
 

MEDVID-02

Christopher Hitchens heeft het niet zo voor prohibitionisten en dat laat hij dan ook blijken op zijn vertrouwde manier. (2:05)
 

MEDVID-04

Rick Simpson over CBD olie, over keuzevrijheid en over de misdaden van Big Pharma. Interview met Mnar Munawesh.
(15:56)
 

Dave Rubin in gesprek met Angel Teger over eetbare vormen van cannabis, over de verschillende variëteiten en de werking ervan. (20:06)
 

MEDVID-05
MEDVID-08

Manuel Guzmán ontdekte dat THC in zieke kankercellen binnendringt en apoptose veroorzaakt, een ingebouwd zelfvernietigingsysteem. (5:20)
 

 

ARCHIEF MEDI

 

De eerste vereiste om onderzoek te doen naar effecten van cannabis is het objectief bestuderen van cannabis. Onderzoek met synthetische moleculen levert enkel studieresultaten over synthetische moleculen, niet over cannabis.
 

MEER 

Psychose en schizofrenie

 

Op 4 juli 2001 werd het koninklijk besluit voor medische marihuana ondertekend. In de praktijk is daar bitter weinig van te merken.
 

MEER NL - FR

KB Medische marihuana

MEDKBAR01
MEDPSYC09

Enkel het deklasseren (compleet verwijderen van de Klasse-lijsten) zal de federale prohibitie beëindigen. Die beslissing kan alleen door het Congres genomen worden. De tijd is rijp om marihuana in zijn geheel van de lijst verboden middelen te verwijderen.

Welke beslissing DEA ook neemt, ze zal weinig invloed hebben op het reële leven. Daarvoor staat DEA veel te ver van de realiteit. Marihuana blijft op de lijst en dus is er in elk geval een voorschrift nodig. Het heeft dus geen enkel effect op de wens (eis) voor legale productie, verkoop of gebruik van marihuana. Zowel gebruikers als producenten willen deklassering, weg van de lijst, zoals alcohol en tabak.

De DEA zou zijn monopolie op marihuanaonderzoek laten vallen. De opheffing van het monopolie is een positieve wending die de weg vrijmaakt voor meer onderzoek. Tientallen jaren lang hebben NIDA en DEA zich onrechtmatig (zeg maar illegaal) een monopoliepositie veroorloofd voor de levering van marihuana voor federaal erkende studies. Daarmee maakten zij het onmogelijk voor wetenschappers om via klinische studies aan te tonen dat marihuana aan de vereisten van de FDA voor medische veiligheid en efficiëntie voldoet. Maar alleen het NIDA kreeg toelating om marihuana te voorzien voor wetenschappelijk onderzoek en zij zijn absolute recordhouder in het blokkeren van medicinale marihuanastudies.

 

Americans for Safe Access (ASA) ijvert voor een wettelijke oplossing via de CARERS Act. (CARERS staat voor Compassionate Access Research Expansion, and Respect States’ Rights).

Het wetgevend comité van de senaat dat bevoegd is voor de behandeling ervan wordt voorgezeten door de 83-jarige prohibitionistische republikeinse senator uit Iowa, Chuck Grassley (foto).
Het wetsvoorstel omvat onder meer de overheveling van marihuana naar Klasse 2, de deklassering van CBD, toegang tot bankfaciliteiten voor de marihuanahandel en opheffing van het NIDA-monopolie op de teelt van marihuana voor onderzoeksdoeleinden.

Het Marijuana Policy Project (MPP) ziet geen heil in de overheveling naar Klasse 2. Mason Tvert van MPP vat het als volgt samen: “Het zou zeker bepaalde obstakels wegwerken voor wetenschappelijk onderzoek, maar marihuana zou nog altijd behandeld worden als even schadelijk als cocaïne en andere illegale stoffen, terwijl het in alle objectiviteit minder schadelijk is dan alcohol. Wij zijn voor het volledig verwijderen van marihuana uit de lijsten en het te behandelen op dezelfde manier als alcohol.”
 

ChuckGrassley

Dat is ook de mening van Dale Gieringer van CANORML. “Voor de staten die een eigen legale voorziening hebben, verandert de overstap naar Klasse 2 bitter weinig. De leveranciers binnen een staat worden niet automatisch legaal op federaal vlak. Ze moeten goedkeuring krijgen van de Food & Drug Administration (FDA). Zolang aan die vereiste niet voldaan is, blijft elke productie van geklasseerde stoffen illegaal onder de federale wetgeving.”

“Marihuanapatiënten, gebruikers en industrie wachten allemaal op een beslissing van de DEA maar hebben geen reële hoop op een correcte uitkomst. Zelfs de halfslachtige oplossingen die ze zouden aanbieden – zoals het overhevelen naar Klasse 2, of het afzonderlijk behandelen van CBD – zullen weinig invloed hebben op het wettelijk statuut van marihuana of op legaliteitsconflicten tussen staats- en federale prohibitie. Als het enkel over herklassering gaat dan stelt het allemaal niet veel voor,” besluit Phillip Smith in zijn uiteenzetting voor AlterNet.
 

Andrew Joseph, ook voor AlterNet, geeft een overzicht van de wetenschappelijke situatie met betrekking tot marihuanastudies.

Om onderzoek te doen met Klasse 1 drugs moeten wetenschappers de toelating krijgen van DEA. Dat gaat dikwijls gepaard met kostelijke en tijdrovende obstakels zoals beveilingsmaatregelen. Met nu al 26 staten die medisch gebruik van marihuana toestaan en enkele staten die creatief gebruik toestaan, is het volgens wetenschappers belangrijk om klinisch onderzoek te kunnen doen.

Ook is er nood aan hennepkwekerijen om aan de vraag van de wetenschap te voldoen. Nu is dat nog alleen het marihuanaprogramma van de University of Mississippi, ongewijzigd sinds 1968.
Die universiteit staat onder controle van NIDA.

De Food & Drug Administration (FDA) vindt dat marihuana “geen aanvaard medisch gebruik” kent. Het kan natuurlijk enkel “aanvaard medisch gebruik” worden als de FDA, NIDA en DEA dat medisch gebruik niet in de weg blijven staan tegen alle logica in.

Ik verwijs nogmaals naar de patenten op medische toepassingen die in handen zijn van NIDA. Het monopolie – en dus ook de patenten van NIDA – worden repressief beschermd door de DEA.

DEA chef Chuck Rosenberg reageerde op de vraag naar herklassering: “De vraag is niet of er gevaar is bij het gebruik van marihuana – zoals de FDA besloot na een review van de studies – maar of het een veilig en efficiënt werkend medicijn is. En dat is het niet.”
 

ElSohlyMU

Hou hierbij rekening dat de enige studies die binnen de “heilige norm” van de FDA vallen, de studies zijn die uitgevoerd worden met marihuana van de universiteit van Mississippi, door wetenschappers die weten wat hun baas – NIDA – wil horen.

Paul Armentano merkt op dat de berichten over de weigering van de DEA om marihuana te herklasseren niet de enige beslissing was. DEA heeft tegelijkertijd een aparte beslissing genomen om een “duidelijke wettelijke toegangsweg” te creëren voor de farmaceutische industrie met het oog op de ontwikkeling van medische producten op basis van cannabis.

De bedoeling van DEA wordt toegelicht in het US Federal Register dat online beschikbaar is: “Applications to Become Registered Under the Controlled Substances Act to Manufacture Marijuana to Supply Researchers in the United States”. In een samenvatting van het document staat: “Om onderzoek van marihuana en zijn chemische bestanddelen te vergemakkelijken volgt de DEA een nieuw beleid dat ontwikkeld is voor de uitbreiding van de faciliteiten voor de teelt (fabricatie) van marihuana, geregistreerd onder de Controlled Substances Act, om de vergunde onderzoekers in de VS te bevoorraden.”
 

Iets dieper zoeken maakt duidelijk dat het DEA-beleid gemotiveerd is door veel meer dan een bereidwilligheid tot meer legale toegang voor onderzoekers van marihuana, zoals een netwerk van farmaceutisch geproduceerde medische marihuana producten.

Volgens de DEA was het oorspronkelijk beleid gericht op federaal gefinancierd onderzoek, niet voor commerciële productontwikkeling. Er was dan ook geen legale voorziening voor commerciële bedrijven om marihuana of afgeleide producten te produceren. Het nieuwe beleid maakt het mogelijk voor personen om te registreren bij DEA voor de marihuanateelt, niet alleen om federaal gefinancierde onderzoekers te bevoorraden maar ook commerciële ondernemers uit de privésector die een ontwikkelingsproject voor medicijnen beogen.

Het komt erop neer dat kweekprojecten enkel via een NIDA-contract en een ondertekende goedkeuring van DEA kunnen doorgevoerd worden. De voorwaarden zijn van die aard dat alleen grote farmaceutische bedrijven aan die eisen kunnen voldoen. Big Pharma is zich natuurlijk al langer bewust van het marktpotentieel van marihuana en zoekt middelen voor commercialisering.
 

Sanders

In een verslag van het NIH van 2006 (The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy) staat: “Het groeiende belang van de wetenschap betreffende de therapeutische werking van cannabis heeft in de farma industrie geleid tot een groeiende ontwikkeling van cannabinoïde-medicijnen (van 2 toepassingen in 1995 tot 27 in 2004).

De beperkingen hebben geleid tot het creëren van synthetische agonisten die de werking van natuurlijke componenten (proberen te) imiteren. Synthetische drugs zoals Marinol, Cesamet en Syndros kregen goedkeuring van het FDA voor commercialisering. Marinol verwierf dat statuut al in 1984. Marinol is 100 procent synthetische THC (zelfde moleculaire structuur als de natuurlijke THC maar volgens de bijsluiter vatbaar voor dodelijke overdosering). Ook CBD (cannabidiol) is een mikpunt geworden voor het synthetiseren door de farmaceutische industrie.

Met het nieuwe DEA-beleid kunnen de Amerikaanse farmaceutische bedrijven voor het eerst betrokken worden in de ontwikkeling van medicijnen uit de natuurlijke plant zelf, zowel in de vorm van gestandaardiseerde cannabisvariëteiten als in de vorm van plantextracten zoals Sativex en Epidiolex van het Britse GW Pharmaceuticals.

En terwijl de farmaceutische industrie zich opmaakt voor een globale monopolisering en commercialisering van de cannabisplant, zijn bestanddelen en zijn toepassingen, staat de DEA klaar om iedereen die deze roofoverval in de weg staat, als een gevaarlijke crimineel te behandelen en te elimineren. Het farmacisme viert hoogtij.

JosNijsten2016

Bronnen:
http://www.alternet.org/drugs/nida-directors-tells-congress-its-easier-study-heroin-or-cocaine-marijuana
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2016-17955.pdf
www.drugabuse.gov/researchers/research-resources/nida-drug-supply-program-dsp/marijuana-plant-material-available-nida-drug-supply-program
http://www.nytimes.com/2010/01/19/health/policy/19marijuana.html?_r=0
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/08/11/dea-doesn_t-budge-on-schedule-1-marijuana--but-bends-a-bit-on-re.html
http://www.pharmabiz.com/NewsDetails.aspx?aid=83767&sid=2
http://www.alternet.org/story/150009/if_the_feds_get_their_way,_big_pharma_could_sell_pot_--_but_your_dime_bag_would_still_send_you_to_jail
http://norml.org/library/recent-research-on-medical-marijuana
http://norml.org/library/national-legalization-polls
 

Marihuana heeft medische eigenschappen. Nogmaals.

De wetenschap stelt nog maar eens de medicinale waarde van marihuana vast in een belangrijk rapport van de National Academy of Science (NAS)

Door Amanda Reiman voor Alternet
Nederlandse bewerking JosNijsten2017

Kunnen we de leugen dat marihuana geen medicinale waarde heeft nu eindelijk begraven? En kan iemand dat duidelijk maken aan de politici en aan de DEA?

Op 12 januari 2017 publiceerde de NAS een uitvoerig overzicht van marihuanaonderzoek en concludeerde dat marihuana wel degelijk medische waarde heeft.

De conclusie stelt: “Eén van de therapeutische toepassingen van cannabis en cannabinoïden is de behandeling van pijn bij volwassenen. De wetenschappers vonden bewijzen dat patiënten die met cannabis of met cannabinoïden behandeld waren, een belangrijke pijnvermindering ervoeren. Bij volwassenen met spierkrampen gerelateerd aan multiple sclerose, werd aangetoond dat kortstondig gebruik van bepaalde ‘orale cannabinoïden’ –
synthetische moleculen die cannabinoïden nabootsen en oraal worden ingenomen – de gerapporteerde symptomen verbeterden. Verder was er overtuigend bewijs dat bepaalde ‘orale cannabinoïden’ efficiënt werkten in het onderdrukken en behandelen van misselijkheid en braken bij volwassenen die chemotherapie ondergaan.”
 

Het is niet voor het eerst dat de wetenschappelijke wereld de aandacht vestigt op de medische waarde van marihuana.

Het La Guardia rapport, genoemd naar de toenmalige burgemeester Fiorello La Guardia van New York (foto), was een antwoord op de Marijuana Tax Act van 1937, de eerste poging van de federale overheid om marihuana onder controle te krijgen. Het rapport bevestigde het vermoeden van La Guardia dat de effecten van marihuana geen invloed hadden op het beslissingsvermogen van de gebruiker en dat marihuana helemaal niet zo gevaarlijk was als Anslinger & Cie beweerden in hun Reefer Madnes kampanje.

De volgende wetenschappelijke beoordeling van marihuana werd gevorderd door Richard Nixon begin jaren 1970. De goedkeuring van de Controlled Substance Act creëerde de onderverdeling in klasselijsten waarin drugs werden ondergebracht volgens hun medische waarde en hun graad van verslaving. Nixon gaf opdracht aan de Shafer Commission om de effecten van marihuana te bestuderen en een aanbeveling te maken voor een gepaste plaats op de klasselijsten.

De conclusie luidde: “Rekening houdend met de maatschappelijke bezorgdheid in het Amerika van vandaag, scoort marihuana volgens ons niet bijzonder hoog. Wij zien marihuana niet als een probleem.

                                                                                     >>

 Het bestaande maatschappelijk en wettelijk beleid staat buiten alle proporties ten overstaan van de persoonlijke en maatschappelijke schade door het gebruik van de drug.” Nixon verwierp het wetenschappelijk rapport en marihuana bleef een klasse 1 drug.
 

SCDE17-02

Toen het medisch gebruik van marihuana in de VS toenam, kwam het Institute of Medicine (IoM) ook aanzetten met een uitgebreide overzichtstudie in 1999. Het was niet de eerste keer dat het IoM het potentieel therapeutisch voordeel van marihuana ter sprake bracht.
 

Een rapport van 1982 concludeerde: “Cannabis en zijn derivaten zijn veelbelovend in de behandeling van een waaier aan stoornissen. Het meest indrukwekkende bewijs is er voor glaucoom waar de werking verschilt van de gebruikelijke medicatie; bij astma waar de werking even efficiënt is als bij isoproterenol; bij misselijkheid en braken door chemotherapie, waar de werking beter is dan die van phenothiazines.
Meer beperkte studies hebben uitgewezen dat cannabis heilzaam kan zijn bij epilepsieaanvallen, spasticiteit en andere stoornissen van het zenuwstelsel.”
 

Beide rapporten van het Institute of Medicine werden door de beleidsmakers verworpen.

De situatie van marihuana in de VS vandaag is totaal verschillend van die van 1999. Momenteel hebben 28 VS-staten een medische marihuanawetgeving, 16 bijkomende staten hebben CBD-wetten. En dan vorige zomer kondigde de DEA aan dat marihuana niet gereclasseerd zou worden, waardoor per definitie marihuana (voor DEA) geen medische waarde heeft.
En nu opnieuw komen de wetenschappers met een bewijzenpakket tegen de plaatsing van marihuana als klasse 1 drug. Net als met de vorige rapporten, noemt het NAS rapport expliciet de klassering als een barrière “die de vooruitgang in cannabis- en cannabinoïdenonderzoek verhindert.”

De wetenschap heeft opnieuw gesproken. De politici hebben de keuze: ze kunnen de bewijzen die door de wetenschap worden voorgelegd, blijven negeren, of zij kunnen het federaal marihuanabeleid opnieuw evalueren. De mensen wachten op een antwoord.


(foto La Guardia: https://www.youtube.com/watch?v=-FsKhy2uM9w)

 

Cannabis voor medische toepassingen

Website_Design_NetObjects_Fusion
LOGO2016
HND1
HND2