Cannabis Tribunaal

organiseert wietdebat voor Tweede Kamer

 

 

Drie organisaties die ijveren voor de emancipatie van het gebruik van de cannabisplant organiseren op 1 en 2 december 2008 in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag het eerste Nederlandse Cannabis Tribunaal. Aan het eind van de eerste zittingsdag vindt een slotdebat over het Nederlandse gedoogbeleid plaats onder leiding van Frans Weisglas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer.

 

Voor dit politieke debat zijn de drie verantwoordelijke ministers uitgenodigd om het huidige cannabisbeleid te verdedigen: Guusje ter Horst (PVDA) van Binnenlandse Zaken, Ernst Hirsch Ballin (CDA) van Justitie en Ab Klink (CDA) van Volksgezondheid. Alle woordvoerders Drugsbeleid in de Tweede Kamer zijn verzocht een eigen inbreng te leveren.

 

De organisatie van het Cannabis Tribunaal is in handen van Cannabis College, de Stichting Drugsbeleid en de Encod, de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid. Zij dagen tijdens het slotdebat de bewindslieden en Kamerleden uit om de volgende stelling te weerleggen:

 

Het verbod op cannabis heeft meer negatieve dan positieve effecten.

 

De politieke partij die hierin slaagt, komt in aanmerking voor een beloning van 200.000 euro.

 

De aanleiding van het Tribunaal is de vaststelling dat het Nederlandse cannabisbeleid na ruim dertig jaar gedogen dringend toe is aan vernieuwing. Gemeenten, het Openbaar Ministerie, Justitie, politie, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers roepen al jaren om een consequent cannabisbeleid in Nederland.

 

Dit kan zijn een totaalverbod of een wettelijke regeling, mits er duidelijkheid komt. Ondertussen blijven de regering en het parlement de hete aardappel voor zich uit schuiven. Het Cannabis Tribunaal wil antwoord geven op de vraag waarom dit al jaren gebeurt.

 

De gebeurtenissen van de afgelopen weken onderstrepen de urgentie van een helder cannabisbeleid. Begin november kondigden de gemeentebesturen van Roosendaal en Bergen op Zoom aan hun coffeeshops te sluiten. Burgemeester Leers van Maastricht riep vervolgens op tot een landelijke wiettop om tot een gecoördineerd beleid in de grensregio te komen.

 

Zaterdag 8 november 2008 stelde fractievoorzitter Pieter van Geel op de partijraad van het CDA dat alle coffeeshops in Nederland moeten sluiten. Prompt liet burgemeester Van Gijzel van Eindhoven weten dat hij juist meer coffeeshops wil. Die kunnen dan worden bevoorraad langs legale kanalen, oppert hij. De organisatie van het Cannabis Tribunaal pleit er nu voor dat politici eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Foto: Pieter van Geel met leeggedronken wijnglas

 

"Wie oproept tot een totaalverbod moet aantonen dat dit in het belang van de samenleving gebeurt. Als Pieter van Geel hard kan maken dat een verbod de beste oplossing is, laat hij dit dan doen op het Cannabis Tribunaal. Er liggen 200.000 euro op hem te wachten. Negeert hij de uitdaging, dan is hij het kennelijk eens met onze stelling", zegt woordvoerder Joep Oomen.

 

 

Programma Cannabis Tribunaal

 

Maandag 1 december

Het Cannabis Tribunaal opent met een serie hoorzittingen waarin telkens twee deskundige getuigen een tegenovergestelde visie verkondigen. Achtereenvolgens komen de gezondheidsaspecten van cannabis, de coffeeshops, de rol van de media en de morele basis van het verbod aan de orde. Rechtsfilosoof Hendrik Kaptein van de Universiteit van Leiden treedt op als rechter. Het afsluitende debat wordt voorgezeten door Frans Weisglas.

 

Dinsdag 2 december

Het ochtendprogramma van de tweede zittingsdag gaat in op het imago van het Nederlands cannabisbeleid in het buitenland. Ook de industriële toepassingen van de hennepplant in papier, voeding, textiel en brandstof komen uitgebreid aan de orde.

 

Van 12.30 - 13.30 uur presenteren de organisatoren de conclusies van het Cannabis Tribunaal op een persconferentie in Nieuwspoort. Aansluitend worden de bevindingen overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer.

 

 

De conclusie:

Cannabis Tribunaal roept op tot einde aan verbod op cannabis

 

De organisatoren van het Cannabis Tribunaal dat op maandag 1 en dinsdag 2 december 2008 heeft plaatsgevonden in Den Haag roepen op tot een eind aan het verbod op cannabis. Deze oproep volgt op de conclusies van het Tribunaal, waaruit is gebleken dat geen enkele politieke partij in staat is om aan te tonen dat het verbod op cannabis positieve effecten heeft.

 

Het Tribunaal bestond uit vier hoorzittingen, waarin verschillende aspecten van het cannabisdebat zijn besproken. Steeds kwamen twee getuigen aan het woord die elk een tegenovergestelde visie op een goed cannabisbeleid verdedigden. Vervolgens vond een debat plaats met het publiek waarin de twee getuigen hun argumenten hebben onderbouwd. Tenslotte beoordeelde een rechtbank, bestaande uit rechtsfilosoof Hendrik Kaptein en twee secondanten, de kwaliteit van de gebruikte argumentatie. Hiervoor hanteerde de rechtbank criteria als bewijsbaarheid, logica, maatschappelijke relevantie en interne samenhang.

 

Hoorzitting I

Medicijn of risico? Het recept voor een goed cannabisbeleid

 

De vordering van psychiater Peter Geerlings om cannabis uit het strafrecht te halen wordt door de rechtbank toegewezen, mede op grond van het niet verschijnen van de tegenpartij (de organisatie kon geen enkele medische expert vinden die tegen dit voorstel wilde pleiten).

 

Hoorzitting II

Over de toekomst van de coffeeshops: moet de achterdeur open of de voordeur dicht?

 

De stelling van D'66-gemeenteraadslid Ton Schijvenaars om de achterdeur van de coffeeshop te legaliseren is ter zitting redelijk aannemelijk gemaakt en door zijn opponent, CDA-wethouder Geluk van Rotterdam niet voldoende weersproken. Wel blijft in het plan van aanpak onduidelijk wat de verhouding is tussen de wens te legaliseren maar tegelijk te vervolgen.

 

Hoorzitting III

Over de morele rechtvaardiging van het cannabisverbod

 

Inzake de stellingen van toxicoloog Donald Uges uit Groningen, die voor strikte regulering van alle genotsmiddelen pleitte en socioloog Egbert Tellegen, die voor mildere vorm van regulering is, oordeelt de rechtbank dat bij gebrek aan duidelijke oppositie tussen beiden, verdere bespreking tussen partijen het beste middel is om resterende ondergeschikte verschillen van mening te beslechten.

 

Hoorzitting IV

Het verbod op cannabis heeft veel meer negatieve dan positieve effecten

 

In deze afsluitende zitting stonden Tweede Kamerlid Cisca Jolderma (CDA) en Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, tegenover elkaar. Aangaande de stellingen van Joldersma, die namens haar partij pleit voor terugdringing van het gedoogbeleid en sluiting van coffeeshops, stelt de rechtbank vast dat de aangevoerde argumentatie niet voldoet aan elementaire eisen. Haar pleidooi bestaat vooral uit algemene normatieve uitgangspunten.

 

Joldersma’s weigering om op feiten ter zake in te gaan ("feit en fictie kunnen hier niet worden onderscheiden") maakt volgens de rechtbank haar argumentatie van nul en generlei waarde. Ten overvloede bevat haar betoog te veel hier niet nader te onderscheiden drogredeneringen.

 

Inzake de kwaliteit van de aangevoerde argumenten van Van Duijn, die voor legalisering van de cannabismarkt pleit, concludeert de rechtbank dat hierop niets is aan te merken. Van Duijn zei onder andere dat met het handhaven van het cannabisverbod het CDA verantwoordelijk is voor 50 procent van de criminaliteit in Nederland en dat jaarlijks anderhalf miljard euro's belastinggeld aan een zinloze drugbestrijding worden verspild.

 

Beide argumenten werden door Joldersma niet weerlegd.

 

De vordering van Joldersma dat het cannabisverbod in stand moet blijven wijst de rechtbank daarom af. Ambtshalve mag worden opgemerkt dat de mogelijkheid openblijft dat de stellingen van eiser alsnog worden bewezen, op grond van in dit verband niet aangevoerde argumenten.

 

Tot zover de conclusies van de rechtbank.

 

Hier kan het volgende aan worden toegevoegd:

 

De organisatoren hebben geen enkele inzending ontvangen op hun uitdaging aan de politieke partijen om de stelling van het tribunaal "het verbod op cannabis heeft meer negatieve dan positieve effecten", te weerleggen. De uitgeloofde prijs van 200.000 euro wordt daarom vooralsnog niet uitgekeerd.

 

Wij stellen vast: wie zwijgt, stemt toe. Blijkbaar is er geen politieke partij die de Nederlandse bevolking kan uitleggen waarom het cannabisverbod in stand moet blijven.

 

Dit cannabisverbod heeft een groot aantal negatieve effecten

 

De organisatie van het Cannabis Tribunaal roept daarom de Tweede Kamer op om het verbod op cannabis via een spoeddebat ter discussie te stellen en de Nederlandse regering te vragen dit verbod terstond op te heffen.

 

Om die reden werd de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod in het leven geroepen.

Het doel is onder meer de eenheid te bevorderen tussen verschillende organisaties en bonden die zich inzetten voor deze zaak.

 

Verslag van Encod en meer over de toekomst van het Cannabis Tribunaal vind je op http://www.encod.org/info/HET-CANNABIS-TRIBUNAAL-IN-DEN-HAAG.html

 

Stichting Drugsbeleid: woordvoerder Freek Polak, email: fpolak@planet.nl

Cannabis College: woordvoerder Job Joris Arnold, email: job@cannabiscollege.com.