Tekst en foto's: ©Meve - Nederlandse bewerking: JosNijsten2003

We zweven tussen vakantie en intensief werk. De mooie streek, de heerlijke wafels, pannenkoeken, kaas en grote wijnen, niet te vergeten de hartelijke ontvangst door de organisatoren en de chanvriers (hennepboeren), de talrijke afspraken, demonstraties en animaties… Montjean en zijn Festival van de Vezel en de Muziek heeft ons helemaal veroverd.
 

Entre vacances – pour la beauté des lieux, les délicieuses galettes, crêpes, fromages et vins du cru, sans oublier la gentillesse avec laquelle organisateurs et chanvriers nous ont reçus -, entre plaisir paisible, donc, et activité intense, avec tous ces rendez-vous, ces reconstitutions et ces animations auxquelles assister, Montjean à l'heure de son Festival de Fibres en Musique nous a totalement conquis.
 

Lied van het land, muziek van de mensen

We hebben mensen ontmoet die een hechte band hebben met de aarde en zijn ritmes, spontane vriendschappelijke contacten, vol vrolijke ongeremdheid in hun woorden.

Is het misschien de gevorderde leeftijd van de anciens onder de chanvriers die hen doet stralen als kinderen, ze vinden in elk geval een verrassende vitaliteit terug vanaf het ogenblik dat zij de handelingen van de traditionele hennepteelt demonstreren.

Dat vereiste samenwerking, menselijke warmte en positieve energie. Het festival van Montjean (de t wordt uitgesproken) is waarschijnlijk het enige in Europa waarin de goede verstandhouding tussen de mens en de hennepplant verduidelijkt wordt.
 

Chant de terre, musique des hommes

Nous avons rencontré des personnes en connexion vivante avec la terre et ses rythmes, aux relations spontanément amicales, égayées par leur franc parler.

Mais, est-ce l'âge avancé des anciens chanvriers qui leur donne ces bouilles d'enfants radieux? En tout cas, ils retrouvent une étonnante vitalité dès l'instant où ils restituent les gestes de la culture traditionnelle du chanvre. Il est vrai qu'elle réclame un travail d'équipe où chaleur humaine et joyeuse énergie se communiquent.

Montjean (à prononcer MonteJean) est probablement le seul festival européen consacré au chanvre qui éclaire une des relations de connivence entretenue par l'homme avec cette plante.
 

Een beetje geschiedenis

Un peu d’histoire

De hennep (chanvre), oorspronkelijk uit Centraal-Azië, werd in Frankrijk gedurende twee eeuwen op industriële schaal geteeld. In 1840 neemt de hennep met groot succes de plaats in van vlas. De teeltoppervlakte loopt op tot 176.000 hectaren. Verschillende factoren veroorzaken beetje bij beetje het verval: goedkope ingevoerde hennep uit Italië, Turkije, China, landen uit het Oosten…, tropische vezel van mindere kwaliteit zoals manillahennep (een Filippijnse bananenvariëteit), sisal, enz. Schepen vervingen hun zeilen door stoomenergie, en tenslotte komt de synthetische vezel, de nylon, op de markt. De hennepteelt valt terug tot 100.000 hectaren in 1862, 40.000 in 1882, en in 1914 blijft slechts een oppervlakte over van 12.000 hectaren.

Tabak, teenwilg en maïs nemen de plaats in van de hennepteelt. Nochtans komt er omstreeks 1933, met de oorlog in het vooruitzicht en de angst zich niet meer buiten de grenzen te kunnen bevoorraden, een heropleving van de Franse hennepteelt. In Le Mans wordt een comité van henneptelers opgericht om het geheel van de kwaliteitscontrole en de aanmoedigingspremies van de overheid, in goede banen te leiden.

De interesse voor de plant is groot gebleven in deze regio. In tegenstelling tot andere plaatsen in Frankrijk waar doorgaans in kleine hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik geteeld werd (textiel, kleren, lampolie, koorden, enz), was de hennep in de Loirevallei en in de streek van de Sarthe, een essentieel onderdeel van het inkomen van de boeren.

Elke boerderij had minstens een halve hectare hennep voor eigen behoefte en voor een verzekerd inkomen. De productie van de dorpelingen werd verwerkt in de talrijke ateliers waar zeilen en koorden gemaakt werden voor de hele regio. Angers telde bijvoorbeeld vijf vezelverwerkende bedrijven die de havens en de scheepswerven bevoorraden van de France Atlantique.

De sluiting van de laatste grote fabriek van Bessonneau markeert het einde van de industriële hennepteelt in Montjean. Het bedrijf stelde tussen de negen en twaalfduizend mensen tewerk in de productie van vezels voor koorden, brandslangen, postzakken, enz…

Niet ver daarvandaan in Saumur en Beaufort, wordt de teelt voortgezet voor het oliehoudend zaad. De productie is bestemd voor vogelzaad, visvoeder en in olievorm voor de samenstelling van verven, vernis en cosmetica. In andere Franse departementen wordt hennep geteeld voor de productie van speciale papiersoorten (bijbels, sigarettenpapier, bankbiljetten, en zo meer).
 

Plante millénaire, originaire d'Asie centrale, le chanvre a été cultivé industriellement en France durant environ deux siècles. En 1840, il s'est substitué au lin et sa culture est particulièrement florissante, couvrant quelque 176.000 hectares de champs. Différents facteurs vont provoquer petit à petit son déclin: du chanvre importé à bas prix (d'Italie, de Turquie, de Chine, des pays de l'Est, etc.), des fibres tropicales de moindre qualité, mais moins chères (le sisal, le chanvre de Manille – une variété de bananier des Philippines-, etc.),  l'énergie de la vapeur qui remplacera progressivement celle du vent dans la marine et, pour couronner le tout, l'arrivée de la fibre synthétique sur le marché (le Nylon). Ainsi, la surface cultivée en chanvre n'est plus que de 100.000 ha en 1862, de 40.000 ha en 1882, pour tomber à 12.000 ha en 1914.

Dans les champs, le tabac, mais surtout l'osier, puis le maïs vont le remplacer. Pourtant, vers 1933, à l'approche de la guerre, le risque de ne plus pouvoir se fournir à l'étranger va redynamiser sa culture au pays. Un comité chanvrier se crée au Mans et il va octroyer des primes gouvernementales de qualité pour encourager la production. L'intérêt suscité par la plante est resté grand dans la région. Car, contrairement aux autres campagnes de France, où il était surtout cultivé en petites parcelles à usage domestique (tissus de maison, vêtements, huile pour lampes, cordes, etc.), le chanvre représentait en Val de Loire et en bord de Sarthe une part essentielle des revenus des cultivateurs.

Chaque ferme possédait au moins son demi-hectare de chanvre avec lequel subvenir à ses besoins et s'assurer un revenu. La production des villageois était écoulée dans les nombreuses manufactures de toile à voiles et de cordage de la région. Angers, par exemple, compta cinq établissements de transformation des fibres, fournissant les ports et arsenaux de la France Atlantique. La fermeture de sa dernière grande entreprise, Bessonneau, marque la fin de la culture industrielle du chanvre à Montjean. Cette manufacture avait occupé de neuf à douze mille ouvriers qui y filaient la fibre et la transformaient en cordages, tuyaux de pompiers, sacs postaux, etc.

Non loin de là, Saumur et Beaufort ont continué à cultiver du chanvre pour en extraire le chènevis (les graines et l'huile qu'elles contiennent). Ils voueront leur production à la nourriture pour oiseaux et pour poissons ou, sous forme d'huile, à la composition de peintures, de vernis et de produits cosmétiques.

Dans d'autres départements français, la culture du chanvre s'est également poursuivie, destinée cette fois à la réalisation de papiers spéciaux (bibles, papiers à cigarettes, de banque, etc.).
 

Montjean-sur-Loire - Festival de Fibres en Musique

MTJN03-17
MTJN03-01

Een ander opmerkelijk feit is dat de meeste leden van de organisatie de hennepteelt uit de vervlogen tijden van de Loirevallei, nog gekend hebben. Zij bezitten een brede kennis van zowel de geschiedenis als van de nieuwe toepassingen van de plant.

Zij wekken zelfs de nieuwsgierigheid op naar de kwaliteiten van andere vezelplanten, voornamelijk vlas en netel, die ook op het festival voorgesteld worden.
 

Autre fait remarquable, si les organisateurs et intervenants ont pour la plupart connu le chanvre en tant que culture ancestrale en Val de Loire, ils ont aussi acquis de larges connaissances sur son histoire et ses applications actuelles.

Ils ont même poussé la curiosité jusqu'à s'intéresser aux qualités d'autres plantes à fibres, principalement le lin et l'ortie, présentées au festival.
 

Die paar dagen dat de hennep opengelegd wordt bieden de mogelijkheid om een deel van de vochtigheid te evacueren. Om het drogingproces te vervolledigen worden de bundels terug in tourettes gezet voor langere tijd, afhankelijk van de weersomstandigheden. Eens gedroogd wordt de hennep in een schuur opgeslagen voor de winter.

Vanaf november begon het individuele werk, het breken (braken) van de hennep om de vezel te scheiden van het hout (chènevotte).
Vooraf werden de bundels een tiental uren gedroogd boven een gewelfde bakstenen oven bij een temperatuur van maximum 60 graden om te verhinderen dat de hennep zou gaan branden.
De boeren gebruikten daarvoor meestal een ruimte boven hun broodoven.

Het scheiden van de vezel en het hout gebeurde oorspronkelijk door het handmatig breken van de vezel met een braker, een eenvoudig werktuig met twee getande houtblokken waartussen de stengels platgeslagen werden.
 

Ces quelques journées sur pré permettaient également au chanvre d'évacuer un peu de son humidité. Mais pour parachever le processus de séchage, les poignées étaient reconstituées en tourettes et restaient sur place, plus ou moins longtemps, selon les conditions météorologiques (pluie, brouillard). Une fois sèches, elles étaient stockées jusqu'à l'hiver, dans une grange ou un hangar.

A partir de novembre, le chanvre était broyé pour séparer la filasse (les fibres) de la chènevotte (le bois). Au préalable, les poignées étaient séchées dans un four chauffé environ à 60 degrés, durant une dizaine d'heures. On allumait le feu dans un fourneau en pierre voûté fait de briques, tandis que le chanvre était placé au-dessus, dans un étage séparé, pour ne pas risquer d'y mettre le feu. Mais nombre de cultivateurs effectuaient le séchage simplement dans leur four à pain.

Le broyage s'appelait 'teillage' à l'époque où il était réalisé à la main, puis 'brayage', quand il fut effectué à la braie (ou broie), un outil manuel constitué de deux morceaux de bois dentelés s'ouvrant et se fermant comme une mâchoire.
 

Het kammen is de laatste etappe in de reiniging van de hennep.

Voor de verdere verwerking werden de strengen in pakken van 25 kilogram samengebonden.

Een makelaar van de verwerkingsindustrie was belast met de evaluatie van de verwerkte hennep en bezocht de boeren tussen januari en maart om hun oogst op te kopen.

Dat was een belangrijk moment voor de hennepkwekers, want in die korte periode ontvingen ze het loon van een heel jaar werken.
 

Le peignage est la dernière étape du nettoyage du chanvre.

Lorsqu'elles étaient livrées aux filatures et corderies, ces torches étaient présentées en paquets de 25 kg.

Un commissionnaire-courtier des établissements de transformation se chargeait généralement de visiter les cultivateurs pour acheter leur production, entre janvier et mars.
Ce moment était important pour les chanvriers puisqu'ils percevaient durant cette courte période le salaire d'à peu près une année de travail.
 

Van zaadje tot vezel

Les étapes du travail du chanvre

Het snelle uitkomen van de hennepscheuten (vier tot vijf dagen) en de dichtheid van de teelt verstikt het onkruid. Dat maakt onkruidverdelgers overbodig. Er is maar één vijand van de plant bekend, de bremraap, een plant zonder chlorofyl die op de wortels groeit.
 

La levée rapide du chanvre (quatre à cinq jours) et la densité de sa culture étouffent les mauvaises herbes.
Ainsi, tout traitement à l'herbicide est inutile. Il n'a qu'un ennemi connu, l'orobanche, une plante sans chlorophylle qui pousse sur la racine.
 

Wetenschappers uit de regio komen naar Montjean om het gedrag van de bremraap te bestuderen. Er zijn geen natuurlijke vijanden van de plant bekend. Een saaie handmatige zuivering is voorlopig het enige verweermiddel.
 

Mince consolation, des scientifiques des régions voisines viennent étudier à Montjean le comportement de l'orobanche. Actuellement, on ne lui connaît pas d'ennemi naturel, pas de parade, si ce n'est un fastidieux nettoyage manuel…
 

Het breken van de hennep was individueel werk voor de winter, elk in zijn eigen boerderij. De grootste bedrijven konden seizoenarbeiders aannemen om te helpen bij dit werk.
 

Le travail de l'hiver (le broyage) se faisait séparément, dans chaque ferme. Les plus grosses exploitations pouvaient toutefois engager des travailleurs saisonniers pour les aider à accomplir ce travail.
 

Volgroeid na vier maanden

Quatre mois de croissance

In de Loirevallei is de hennep na vier maanden volgroeid. Einde augustus, begin september krijgt de plant een mooie gele kleur, rijp voor de oogst. Die snelle groei laat toe dat er geteeld wordt op de oevers van de rivier vóór de hoge waterstanden van het najaar.

Het aangespoelde slib is een ideale voedingsbodem voor de hennepteelt. De grond is luchtig en zanderig, wat het uittrekken van de oogstbare planten vergemakkelijkt, een oogsttechniek die gedurende bijna twee eeuwen in Montjean werd toegepast.

De stroming van de rivier maakte het roten van enorme hoeveelheden mogelijk. De ondergedompelde hennep verliest zijn chlorofyl terwijl bacteriën de vezels vrijmaken. Na vier tot acht dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden, worden de barges terug uit het water gelicht.
 

En Val de Loire, le chanvre arrive à maturité au bout de 4 mois de croissance, fin août ou courant septembre (il devait être bien jaune). Ce développement rapide permettait de le cultiver sur les bords de la rivière avant les crues. La terre alluviale - limoneuse, humide et sableuse - se prêtait idéalement à la culture du chanvre. De plus, la légèreté du sol facilitait l'arrachage, technique de récolte pratiquée durant presque deux siècles à Montjean.

Les eaux courantes de la rivière présentaient encore l'avantage de pouvoir rouir quasi sans limite les énormes quantités de chanvre produites. Le chanvre était donc immergé dans la rivière où il perdait sa chlorophylle, pendant que les bactéries libéraient ses fibres du manchon de la tige. Au bout de quatre jours, en cas de fortes chaleurs, ou de sept à huit jours, en temps normal, les barges étaient ramenées à la surface.
 

MTJN03-02

Deze parasiet valt ook tabak aan, rijst, bonen,…
Hij maakt de hennepvezel broos zodat de oogst waardeloos wordt.

De parasiet verspreidt zich erg gemakkelijk: één enkel bloempje van de bremraap kan tot 7.000 zaadjes bevatten, zo fijn als stof.

Omdat een hennepplant drie tot vier parasieten kan dragen, elk met een twintigtal bloempjes, is het zeer moeilijk om de plaag in te dijken.

Deze parasiet is jammer genoeg aanwezig in de velden van Montjean sinds de jaren vijftig.
Sommige terreinen zijn dermate besmet dat de hennepteelt er onmogelijk is geworden.
 

Ce parasite attaque également le tabac, le riz, les haricots, … Dans le cas du chanvre, il a pour effet principal de rendre la fibre cassante, donc de réduire pratiquement à néant la récolte.

Il se répand en plus très facilement: une seule de ses fleurs produit jusqu'à 7.000 graines, aussi fines que de la poussière.

Comme un pied de chanvre peut supporter trois ou quatre branches d'orobanche, couronnées chacune de vingt fleurs, il est difficile de contenir le fléau!

Ce parasite est malheureusement présent sur les terres de Montjean, depuis les années 50. Certains terrains sont tellement infestés qu'ils ne peuvent plus être cultivés avec du chanvre.
 

MTJN03-03

De hennepkwekers werkten vroeger samen. Ze oogstten samen een deel bij de ene, dan bij de tweede, en zo verder. Enkele boeren volgden de maaimachine en bonden de afgesneden hennepstengels samen in bundels van 20 tot 30 cm diameter. Ze werden samengeknoopt met riet, hennep of ineengedraaide roggestengels.

De bundels werden dan
met karren naar de rivier gebracht werden om te roten.
Het roten behoorde ook nog tot de gemeenschappelijke taken van de boeren.
 

Les chanvriers récoltaient entre voisins. Ils coupaient ensemble une partie du champ de l'un, puis s'occupaient de celui du deuxième, etc. Quelques chanvriers suivaient la faucheuse et assemblaient les tiges en 'poignées' de 20 à 30 cm de diamètre. Ils les nouaient avec du roseau, du chanvre ou du seigle torsadé, au niveau du pied et de la tête.

Les poignées étaient entassées sur des charrettes et amenées à la rivière pour y être mises à pourrir. Le rouissage était également réalisé en commun.
 

Het festival

Le Festival de Fibres en Musique

G. Viaud: "Het idee om een festival te organiseren ontstond in het Ecomuseum van Montjean dat in 1986 geopend werd. Onder het voorzitterschap van Philippe Cayla begonnen enkele oude hennepboeren met het demonstreren van een aantal handelingen uit de hennepindustrie. In de jaren 80 was er een vraag naar eerherstel voor het landleven, de oogstfeesten na het maaien, het dorsen, enzomeer. De jongeren begonnen vragen te stellen aan de oude chanvriers en de belangstelling groeide.

Om hun demonstraties in het museum verder uit te breiden besloten enkele henneptelers een buurtfeestje te organiseren in een boerderij.

Het succes was overrompelend en de hulp van het feestcomité van Montjean werd ingeroepen om voor de nodige infrastructuur te zorgen. Ik was toen voorzitter van dat comité.”

“De samenwerking werd uitgebreid en de festiviteiten werden verplaatst van de boerderij naar de oevers van de Loire. Als voorbereiding voor het festival van 1987 werden duizend vierkante meters hennep ingezaaid zodat de chanvriers alle stappen van de hennepteelt aan het publiek konden tonen."

Marie-Bernard Oger: "De oorspronkelijke bestemming van het festival was het eerherstel van een oude traditie, de hennepteelt, en het voortzetten van de kennis over een bedrijvigheid die zo typisch was voor de Loirevallei.
Het feest heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke gebeurtenis in het leven van de Montjeannezen.”

In het begin duurde het festival slechts één dag, momenteel zijn dat vier dagen. In die beginperiode was er nog een ander cultureel evenement dat jaarlijks in de maand mei georganiseerd werd. Dat was een festival van traditionele muziek waarvoor we groepen uitnodigden uit het buitenland.

In 1994 hebben we de Broederschap van de Hennepkwekers opgericht en de twee festivals samengevoegd. Die samenwerking heeft aan het festival een andere dimensie gegeven. Een ontmoeting en een culturele uitwisseling op het Festival du chanvre. Dat aspect is heel concreet: de uitgenodigde groepen worden onthaald en gelogeerd bij families in Montjean, er ontstaat een hechte persoonlijke band en de groepen delen volledig mee in de grote en kleine momenten van het festival.
 

Monsieur Viaud, quelle est l’origine de ce festival?
Son idée est née à l'Ecomusée de Montjean, fondé en 1986. Sous la présidence de Philippe Cayla, quelques anciens chanvriers ont commencé à effectuer des démonstrations du travail du chanvre. Dans les années 80, il y avait un mouvement de remise à l'honneur des fêtes de la terre, comme le moissonnage, le battage, etc. Les jeunes de la famille et les proches s'intéressaient aux cultures d'autrefois, posaient des questions aux anciens chanvriers.

Pour compléter leur action à l'Ecomusée, ces anciens ont décidé d'organiser une petite fête dans une ferme du voisinage.

Vu le succès inattendu qu’ils ont remporté et l'infrastructure inadaptée dont ils disposaient pour recevoir le public, ils ont fait appel au comité des fêtes de Montjean dont j'étais le président à l'époque. Ainsi, nous nous sommes associés à eux pour organiser les activités des années suivantes. Le site s'est déplacé dès ce moment de la ferme vers les quais de la Loire. Ensuite, pour préparer la fête de 1987, environ 1.000 m2 de chanvre ont été semés afin que les chanvriers puissent reproduire les gestes anciens de la récolte devant le public.

Marie-Bernard Oger, quel est l'objectif de cet événement festif?
Sa vocation d'origine est la remise à l'honneur d’une pratique ancestrale, la culture du chanvre, de rappeler et de transmettre ce savoir-faire typique du Val de Loire. Il s'est développé très progressivement pour devenir un événement important de la vie montjeannaise.

Dans les premiers temps, il ne durait qu'un jour contre quatre, actuellement. A l'époque de sa naissance, il existait un autre temps fort culturel dans le pays, au mois de mai. Il s'agissait d'un festival de musique pour lequel nous faisions venir de l'étranger des groupes de musique traditionnelle.

En 1994, nous avons créé la Confrérie des Chanvriers et rassemblé les deux fêtes en un seul festival. La conjonction de ces deux événements a donné une dimension de rencontre et d'échange culturels au festival du chanvre. Cet aspect est très concret: les groupes invités sont accueillis et hébergés dans des familles de Montjean, des liens personnels se créent et les groupes s'inscrivent totalement dans la fête: ils en rythment tous les petits et grands moments.
 

Marie-Bernard Oger: Le Festival du chanvre est en effet devenu le Festival de Fibres en Musique. Ces modifications sont évidemment dues aux problèmes de l'année passée, nés de la confusion entretenue dans les médias entre chanvre industriel et cannabis récréatif. Mais, malgré les adaptations opérées pour cette édition, la structure et le cœur du festival demeurent intacts.
Quoi qu'il en soit, l'introduction d'autres plantes à fibres dans notre programme annonce une ouverture supplémentaire.

Cette année le lin et l'ortie font leur apparition dans l'exposition sous forme textile et, en ce qui concerne l'ortie, également sous son angle thérapeutique. Quelques produits sont déjà disponibles sur le Marché au fil de l'eau. Leur présence est relativement discrète mais, comme cela s'est passé avec les produits du chanvre, elle se renforcera avec le temps.
 

Marie-Bernard Oger: De naam Festival du Chanvre werd vorig jaar Festival de Fibres en Musique nadat in 2002 problemen waren ontstaan, te wijten aan de verwarring die in de media gezaaid werd tussen de industriële hennep en de recreatieve cannabis.

Maar ondanks deze aanpassingen blijft de structuur en de geest van het festival intact. De introductie van andere vezelplanten in ons programma biedt trouwens bijkomende mogelijkheden.

Het vlas en de netel krijgen in een tentoonstelling bijzondere aandacht als grondstof voor textiel en, wat de netel aangaat, voor zijn therapeutische eigenschappen. Een aantal van die producten zijn al te koop op de markt langs de waterkant. Hun aanwezigheid is nog zeer discreet, maar dat was met de hennepproducten ook het geval. Alles heeft tijd nodig.
 

Montjean, village vivant

Nous avons également posé quelques questions au maire du village, Christian Mayet, qui nous a essentiellement permis de mesurer l'impact du chanvre et du festival sur la vie à Montjean.
 

"Dat is een moeilijk werk", zegt France Trottier. "De hennep is in massa verdubbeld en heeft zijn stijfheid verloren. De misselijk makende geur is ook haast ondraaglijk." De geur is vergelijkbaar met die van rottende algen.

In Montjean werd destijds zoveel hennep geroot dat de stank wekenlang in het gebied bleef hangen.

Doordrongen met water werden de bundels een dag in de vorm van hutten, ‘tourettes’ genoemd, samengezet om uit te lekken.

De dag nadien kan het roten gestopt worden. De bundels worden opengelegd om het effect van de dauw te ondergaan. Het contact met de dauw bleekt de vezel en verhoogt de waarde. Hij is zuiverder en van een merkbaar betere kwaliteit. Na drie, vier dagen worden de stengels op de andere kant gelegd.
 

"Ce travail est pénible", explique France Trottier, "car le chanvre a doublé de masse et ne présente plus aucune rigidité. L'odeur nauséabonde est également quasi insupportable…" On peut en fait la comparer à celle d'algues pourries. A Montjean, la quantité de chanvre roui était telle que tout le pays était imprégné de cette odeur… inoubliable!

Imbibées d'eau, les tiges étaient mises à égoutter une journée, dressées en forme de huttes vertes, appelées 'tourettes'.
Dès le lendemain, la finition du rouissage pouvait avoir lieu. Les poignées étaient étalées sur pré, pour être soumises à l'action de la rosée. A son contact, la fibre blanchissait, acquérant plus de valeur parce qu'elle était propre et réputée de meilleure qualité.
Au bout de trois ou quatre jours, les tiges étaient retournées pour demeurer trois jours de plus, sur l'autre côté.
 

MTJN03-19

France Trottier alias ‘La France’

Omstreeks 1945 kwam de mechanische braker in gebruik, aangedreven met paardenkracht. Het hennepbraken was zwaar werk. Om de vezel na het braken verder te zuiveren werden de vezelbundels door de "lisseuse" gehaald, twee sneldraaiende geribde cilinders waartussen de laatste houtresten losgemaakt werden. Die resten werden gebruikt om de oven te stoken, het huis te verwarmen, of als stalstrooisel voor de dieren.

De grote hoeveelheid opwaaiend stof irriteerde de luchtwegen en veroorzaakte opstoten van koorts. De vezelbundels werden dan door een kam getrokken, dubbelgevouwen en in strengen gevlochten.
 

La braie fut remplacée vers 1945 par une broyeuse mécanique, actionnée par un cheval. Pour parfaire le nettoyage de la filasse, elle était passée à la lisseuse, un cylindre à ailettes tournant à grande vitesse, d'où elle sortait débarrassée des dernières 'guertes' (ou chènevotte). Ces débris n'étaient pas perdus puisqu'ils étaient utilisés pour alimenter le four, pour chauffer les maisons ou comme litière à bétail.

Le broyage était également un travail dur car les grandes quantités de poussières produites irritaient la gorge des chanvriers et provoquaient chez eux des poussées de fièvre.
 

MTJN03-08

Montjean, een dorp vol leven

We stelden ook enkele vragen aan burgemeester Christian Mayet die ons meer vertelde over de impact van het festival op het leven in Montjean.
 

Voor de landbouw was de hennep uiteraard een essentieel onderdeel voor het inkomen van de dorpelingen, tot in 1964.
Daar kwamen de wijngaarden, appel- en perenbomen nog bij en die zijn er nog steeds.

En tenslotte, in Montjean staat ook de productie-eenheid van schoenenfabrikant Eram, die werk verschaft aan talrijke mensen uit de omgeving.

Wat is de rol van het gemeentebestuur in de voorbereidingen van het festival?
De inbreng van het gemeentebestuur voor de feestelijkheden situeert zich op het vlak van de logistiek en de technische infrastructuur. Gemeentelijke diensten werken mee aan de organisatie tijdens de laatste twee weken die eraan voorafgaan, voor de installatie van tenten, stroom- en watervoorziening, en dergelijke.

Welke invloed heeft het festival op het leven in het dorp?
De impact van het festival is niet alleen voelbaar in Montjean, maar in heel de regio. Het is grotendeels het werk van Aflam, die het festival organiseren. Zij werken samen met de tweehonderd vrijwilligers die vier dagen voltijds met het festival bezig zijn, en een tiental oude chanvriers die de hennepverwerking demonstreren. Daarnaast kunnen we rekenen op een groot deel van de 2.500 inwoners van Montjean, en er is steun uit omliggende dorpen.

Het festival past ook perfect in de toeristische promotie van de regio. Een aantal projecten heeft al concreet vorm gekregen, onder meer de uitwerking van een parcours voor fietsers (La Loire à vélo) en een aantal wandelroutes rond het thema plastische kunsten met sculpturen in open lucht. Aan de oevers van de Loire voorzien we de uitbouw van strandactiviteiten en de aanleg van een speeltuin voor kinderen. Een ander project sluit aan bij de filosofie van het Festival de Fibre en Musique en dat gaat over het eerherstel van de traditionele visvangst, het roken van de vissen, en de scheepsbouw. We hopen daarmee toch een deel van de oude glorie van de haven van Montjean terug te vinden. De constructie van een rokerij voor vis is al voorzien evenals een atelier voor de demonstraties van de hennepverwerking.
 

Dans le domaine de l'agriculture, le chanvre a bien sûr tenu une place essentielle dans les revenus des villageois, jusqu'en 1964. A ces ressources s'ajoutent encore la viticulture et l'arboriculture (pommes et poires de table), activités qui se poursuivent actuellement.

Et pour finir, nous avons l'usine de fabrication de chaussures Eram qui donne du travail à de nombreux habitants des alentours.

Le rôle de la mairie dans la préparation du festival?
Notre collaboration se situe au niveau du service technique et logistique. Les employés communaux participent à l'organisation de la fête généralement pendant les deux semaines qui précèdent, en installant notamment les chapiteaux, etc.

Quel est l'impact du festival sur la vie du village?
Sa renommée est régionale, mais il correspond à la fête annuelle de Montjean et il suscite une grande mobilisation au village. Il est d'abord le fruit du travail de l'Aflam, l'association organisatrice, de ses quelque deux cents bénévoles actifs durant les quatre jours et de celui d'une dizaine d’anciens chanvriers qui se remettent à l'ouvrage pour transmettre les gestes anciens de la récolte du chanvre. A tous ces participants s'ajoutent bon nombre des 2.500 Montjeannais ainsi que des habitants des communes voisines.

Le festival est également important parce qu'il s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une valorisation touristique de Montjean. D'autres projets allant dans ce sens se concrétisent. Parmi eux, il y la mise en place d'un parcours 'La Loire à vélo' et celle d'un sentier pédestre reliant les villages sur le thème des arts plastiques, comprenant une exposition de sculptures en plein air. En bord de Loire, nous prévoyons l'ouverture d'une guinguette et l'aménagement de la plage, ainsi que l'installation de jeux pour enfants. Un autre projet rejoint la philosophie du festival: il concerne la remise à l'honneur d'activités traditionnelles, telles que la pêche, la fumure de poissons et la construction de bateaux. Nous comptons effectivement rendre au port de Montjean un peu de son lustre d'antan. Enfin, la construction d'un fumoir à poissons est déjà prévue et nous espérons voir fonctionner prochainement un atelier consacré à la démonstration du travail du chanvre.
 

MTJN03-21
MTJN03-22

Om de oorsprong en de evolutie van het festival te kennen, bezochten we Georges Viaud (foto links), voorziter van het feestcomité en organisator van de eerste edities, en Marie-Bernard Oger (foto rechts), huidig voorzitter van de inrichtende vereniging Aflam (*).
 

Pour comprendre la naissance et l'évolution de cette fête, nous avons recueilli les propos de Georges Viaud, président du comité des fêtes organisateur des premières éditons du festival, et de Marie-Bernard Oger, président de l'association, devenue l'Aflam (*).
 

Het festival heeft bijvoorbeeld zijn weerslag op de moderne hennepindustrie op het gebied van textiel, voeding, cosmetica, bouwmaterialen, enz.

Talrijke producten worden voorgesteld op de kleurrijke standjes langs de waterkant. Ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de industriële hennep krijgen veel aandacht.
In 2002 bijvoorbeeld werd gekozen voor het thema 'Constructie' met bouw- en renovatiematerialen uit hennep.
 

D'autres enrichissements ont eu lieu au fur et à mesure… Par exemple, le festival s'est progressivement fait l'écho de la fabrication actuelle en chanvre, dans le domaine textile, alimentaire, cosmétique, de la construction, ...

De nombreux produits sont proposés sur les stands du Marché au fil de l'eau, installé sur les quais de la Loire. Nous consacrons également une journée au chanvre dans ses applications les plus récentes. Cette année, le thème choisi est la construction et la rénovation de bâtiments en matériaux de chanvre.
 

MTJN03-23
MTJN03-15

De henneptoekomst van Montjean

Un avenir pour le chanvre à Montjean?

We spraken met Jean-Marie Trottier, afstammeling van een familie van hennepkwekers, vice-voorzitter van Aflam en hennepspecialist.
 

Ondanks de interesse bij de jongeren zal het moeilijk zijn om, zelfs met de nieuwe toepassingen, de hennep volledig te rehabiliteren in Montjean. Er is in de regio geen verwerkingsindustrie meer voor de vezel en de transportkosten naar de bestaande structuren elders zijn te hoog. Dat wordt dus moeilijk. Het is nu haast een verplichting om een overeenkomst met een verwerkingseenheid op zak te hebben.

Dat is thans het geval met een project waarvoor acht hectaren werden ingezaaid, waarvan vier in Montjean en vier op het Ile de Chalonnes hier niet ver vandaan. Het project heet Mission Bocage en maakt deel uit van het ATEnEE programma (Actions Territoriales pour l'Environnement et l'Efficacité Energétique).

Het gaat om de bescherming van hagen, namelijk het afdekken van de grond met natuurlijk strooisel tijdens de eerste twee, drie jaar van de groei. Het verhindert het uitkomen van onkruid en het rotten van de wortels.

Tot voor kort werden bomen en hagen afgedekt met plastiek. Maar in 2002 heeft de Europese Unie de subsidie voor synthetische vezels afgeschaft. De keuze om hennep te gebruiken, in de vorm van houtafval (chènevotte) of groffe vezelmatten, eerder dan andere mogelijke planten zoals cocos is natuurlijk weloverwogen en verbonden aan de sterke traditie in de Loirevallei. Voor dit project worden de brakers van Montjean opnieuw in dienst genomen omdat er geen andere machines voorhanden zijn.”
 

Christian Mayet: "Tot 1860 was Montjean de eerste haven van de Loire. Omstreeks 1840 vaarden er jaarlijks zesduizend boten in en uit. De Montjeannezen fabriceerden zelf lange platte zeilvaartuigen, evenals rudimentaire schuiten die slechts eenmaal gebruikt werden en bij hun aankomst stroomafwaarts afgebroken werden om het hout te recupereren.
De vaartuigen die hier gebouwd werden garandeerden een zekere havenbedrijvigheid, nauw verbonden met het transport van wat in Montjean geproduceerd en geteeld werd.
De grond in de regio bevat ook verschillende primaire grondstoffen: kalksteen, een materiaal dat op marmer gelijkt en gebruikt werd voor de wegenaanleg, maar ook kalk en steenkool werden er ontgonnen.
 

Jusqu'en 1860, Montjean était le premier port de la Loire. Vers 1838, on estime qu'environ 6.000 bateaux y passaient chaque année. Les Montjeannais fabriquaient eux-mêmes des gabares (longs bateaux plats à voiles) et des plates (même type d'embarcations que les gabares, mais plus rudimentaires, ne servant qu'à un voyage et démontées à leur arrivée pour récupérer le bois).
Les bateaux construits ici assuraient une grande partie du trafic du port, fort lié au transport des produits fabriqués à Montjean ou tirés de sa terre.
Le sol de la région recèle en effet différentes matières premières: de la pierre calcaire du Dévonien (c'est-à-dire datant de l'ère primaire), un matériau proche du marbre, utilisé en son temps pour construire des routes, mais aussi de la chaux et du charbon.
 

Een kleine anekdote

(*) L'Aflam, l'Association fêtes et loisirs à Montjean, est née il y a plus de dix ans. Son bureau est actuellement composé d’une dizaine de personnes. L'association est indépendante de la mairie, mais cette dernière peut néanmoins subsidier en partie ou, plus souvent, prendre en charge l'aspect logistique de certains projets de l'Aflam.

Coordonnées de l'Aflam:
rue de l'Aumônerie, 4 - 49570 Montjean-sur-Loire
Tél.: 0033(0)241.39.46.27
http://defibresenmusique.fr/
https://www.instagram.com/defibresenmusique/
 

Nous avons abordé cette question avec Jean-Marie Trottier, issu d'une famille de chanvriers, vice-président et 'spécialiste chanvre' de l'Aflam.
 

Malgré l'intérêt des jeunes, ce serait difficile. Il n'existe plus d'unité de transformation des fibres dans la région. En recréer une serait très onéreux et le coût des transports vers des structures existantes dans d'autres régions, trop élevé. Il n'y a donc pas de réelle possibilité de réimplanter une culture industrielle ici, en ce moment. D'autant qu'aujourd'hui, un contrat avec un transformateur est un préalable presque obligatoire.

Cela dit, un projet existe actuellement pour lequel environ huit hectares ont été ressemés, dont quatre à Montjean et quatre sur l'île de Chalonnes, toute proche. Il s'appelle Mission Bocage et fait partie du programme ATEnEE (Actions Territoriales pour l'Environnement et l'Efficacité Energétique). Ce projet concerne le paillage naturel de haies.

Le paillage sert à faciliter la reprise des plants mis en terre, durant les deux ou trois premières années, en évitant la pousse des mauvaises herbes et la pourriture des racines. Jusqu'il y a peu, la couverture du pied des arbres et des haies était réalisée avec du plastique. Mais en 2002, l'Union Européenne a décidé de ne plus subventionner les fibres synthétiques. Le choix d'utiliser le chanvre - sous forme de chènevotte et de tissu grossier en filasse – plutôt que d'autres plantes proposées comme le coco est évidemment délibéré et lié à sa forte tradition en Val de Loire. Pour l'occasion, les broyeuses de Montjean vont être remises en service puisqu'il n'y a pas d'autres machines disponibles.
 

MTJN03-14

Jean-Marie Trottier: “De jongeren voelen zich betrokken bij het festival en de hennepverwerking. Ze zijn sterk vertegenwoordigd in de groep vrijwilligers, ze zitten in de organisatie van het festival en in de Broederschap van de Hennepkwekers.

Zal de hennep in Montjean opnieuw een plaats krijgen met de nieuwe toepassingen in de bouw, in de cosmetica, enz.?
 

Jean-Marie Trottier: “Les jeunes se retrouvent nombreux dans l'équipe des bénévoles de l'Aflam, sont très présents dans l'organisation du festival et dans la Confrérie des Chanvriers.

Le chanvre va-t-il retrouver une place à Montjean, grâce à ses nouvelles applications en construction, en cosmétique, etc.?
 

Une petite anecdote pour la route

(*) Aflam, vereniging voor festiviteiten en vrijetijdsbesteding in Montjean, bestaat al meer dan tien jaar. Momenteel zijn er een twaalftal personen actief op het kantoor. De vereniging is onafhankelijk maar dat neemt niet weg dat de gemeente steun geeft aan projecten van Aflam of de logistiek voor haar rekening neemt.

Coordinaten van Aflam:
Rue de l'Aumônerie, 4 -
49570 Montjean-sur-Loire
Telefoon: 0033(0)241.39.46.27
Internet:
http://defibresenmusique.fr/
https://www.instagram.com/defibresenmusique/
 

Bronnen

Nos sources

De informatie over de geschiedenis, de verwerking van de hennep en het festival zelf haalden we uit teksten en video van Patrick Gendron en Philippe Cayla, uit het Ecomuseum, maar ook uit getuigenissen van de oude hennepkwekers (France Trottier, Francis Gourdon, …) die we tijdens het festival ontmoetten en in het bijzonder de personen die we konden interviewen: Jean-Marie Trottier van Aflam (l'Association fêtes et loisirs à Montjean), George Viand, een van de eerste organisatoren van het festival, Marie-Bernard Oger, huidig voorzitter van Aflam, Christian Mayet, burgemeester van Montjean, en France Trottier, het boegbeeld van de oude chanvriers.
 

Nous devons l'ensemble de nos renseignements sur l'histoire, le travail du chanvre et le festival de Montjean-sur-Loire aux documents écrits ou vidéo de Patrick Gendron, de Philippe Cayla, des anciens chanvriers (France Trottier, Francis Gourdon, …) trouvés à l'Ecomusée, mais également aux témoignages des anciens chanvriers rencontrés durant le festival et, tout particulièrement, aux personnes que nous avons eu la chance d'interviewer: Jean-Marie Trottier de l'Aflam (l'Association fêtes et loisirs à Montjean), Georges Viaud, un des premiers organisateurs du festival, Marie-Bernard Oger, actuel président de l'Aflam, Christian Mayet, maire de Montjean et France Trottier, ancien chanvrier.

MTJN03-24

France Trottier, oude hennepkweker, vertelt ons met een (helaas) niet te imiteren plezier een grappig verhaal.

Een oude hennepkweker was bezig met het stapelen van de geoogste hennep in de rivier om te roten. Op de oever keek een groepje jongeren toe en barstte regelmatig in lachen uit.

Een beetje geïrriteerd riep hij uit: "Maar waarom staan die jonge idioten daar zo te lachen?" En hij werkte mopperend verder terwijl hij, ieder keer als hij zich bukte, zijn blote billen toonde… in die tijd was een slip immers overbodig!
 

France Trottier, ancien chanvrier, nous a raconté avec son parler inimitable (désolés) une histoire cocasse.

Un vieux compère est très occupé à mettre rouir du chanvre. Sur la berge, un groupe d'adolescents hilares, pouffe régulièrement en le regardant travailler.

Excédé, le bonhomme s'exclame: "Mais qu'ont-ils à rire, ces jeunes idiots!"

Et de continuer sa tâche en bougonnant, montrant ses fesses à tous, chaque fois qu'il se penche sur le chanvre… De son temps le slip était superflu!
 

 

 

Website_Design_NetObjects_Fusion
LOGO2016
HND1
HND2
AE link